Algemene voorwaarden

logo-s4

Algemene Voorwaarden Cosse Camper Adventure

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en gesloten overeenkomsten met betrekking tot de bemiddeling in en organisatie van individuele reizen, groepsreizen en/of reisdiensten tussen Cosse Camper Adventure (CCA) en de opdrachtgever, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Op alle overeenkomsten tussen CCA en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die uit de tussen opdrachtgever en CCA gesloten overeenkomst voortvloeien, zullen bij een Nederlandse rechter aanhangig worden gemaakt.

Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. CCA en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Bedrijfsinformatie:

Reisorganisatie
Cosse Camper Adventure
Drentse Mondenweg 21
7831 JA  NIEUW-WEERDINGE
KvK 54476372
BTW nummer 103080508B01
Tel : 06-51609306
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ARTIKEL 1: DEFINITIES INLEIDENDE BEPALINGEN

  • opdrachtgever: de contractuele wederpartij van CCA.
  • (mede-)reiziger: degene die aan de door CCA georganiseerde reis deelneemt.
  • de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en CCA als opdrachtnemer tot het contracteren en organiseren van reizen en/of reisdiensten.
  • de bemiddeling: het informeren naar-, communiceren van- en het tot stand brengen van contacten en / of overeenkomsten tussen opdrachtgever en derde partijen inzake huur, verhuur, afname van zaken en diensten, etcetera.
  • de equipe: de samenstelling van het reisteam van de opdrachtgever waarin opgenomen de voertuigen en de reisgenoten behorende tot de opdrachtgever.
  • reisdiensten: organisatie door CCA van individuele- en groepsreizen alsmede de verzorging en inkoop van dagprogramma’s als onderdeel van de reis.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

• 1. Op verzoek van de opdrachtgever zal CCA een offerte uitbrengen met één of meer reizen en/of reisdiensten. De offerte is vrijblijvend en wordt gedaan onder het voorbehoud van beschikbaarheid van de reizen en/of reisdiensten. Kennelijke fouten in het aanbod binden CCA niet.

• 2. Een opdracht om te gaan contracteren met leveranciers van dagprogramma’s en/of reisdiensten wordt door CCA schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd onder het voorbehoud als genoemd in lid 1. Door deze bevestiging komt de overeenkomst tot stand. CCA dient de bevestiging, voor akkoord getekend, binnen 10 dagen na dagtekening ervan, retour te hebben ontvangen.

• 3. Uitblijven van (tijdige) ontvangst door CCA van deze bevestiging geeft CCA de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever verplicht zich om de schade die CCA ten gevolge van de ontbinding lijdt, te vergoeden.

ARTIKEL 3: INFORMATIEPLICHT

De opdrachtgever zal de gegevens betreffende hemzelf en eventuele andere (mede-)reizigers verstrekken die voor CCA van belang zijn voor het sluiten van de reis- overeenkomst(en) met leveranciers van reisdiensten en/of dagprogramma’s voor het correct kunnen (doen) uitvoeren daarvan. Het niet verstrekken van zulke gegevens heeft tot gevolg, dat de opdrachtgever jegens CCA aansprakelijk wordt voor elke schade die CCA mocht lijden ten gevolge van het ontbreken van zulke gegevens.

ARTIKEL 4: HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtgever die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst en/of reisdienst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst(en) voortvloeien. De reiziger(s) is (zijn) voor zijn ieders eigen deel aansprakelijk.

ARTIKEL 5: INHOUD OVEREENKOMST

• 1. De gegevens uit de bevestiging als bedoeld in artikel 2 bepalen de inhoud van de overeenkomst, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

• 2. Kennelijke fouten en/of vergissingen in uitgegeven of ter hand gesteld foto-, folder- en ander voorlichtingsmateriaal of reisinformatiemateriaal binden CCA niet.

• 3. Indien bij reizen, waarbij (extra) vervoer als reisdienst is inbegrepen, de reisduur is vermeld in dagen, zijn de vertrek- en aankomstdagen als hele dagen gerekend.

• 4. Tot 28 dagen voor de eerste dag van de reis kan door de opdrachtgever een wijziging in de reis verzocht worden. Een verzoek tot wijziging van één van de reis-, reisdiensten en / of dagonderdelen wordt beschouwd als annulering waarvoor annuleringskosten in rekening kunnen worden gebracht. CCA spant zich in om een wijzigingsverzoek in te willigen. In afwijking van artikel 10 van deze voorwaarden bedragen de kosten voor de opdrachtgever per boeking en per wijziging maximaal € 50 te vermeerderen met de kosten van de communicatie, waaronder porti of telefoonkosten. Afwijzing door de opdrachtgever van een op verzoek van de opdrachtgever door CCA voorgestelde wijziging of alternatief ontslaat de opdrachtgever niet tot vergoeding van de hierboven genoemde kosten.

ARTIKEL 6: BETALING OVEREENGEKOMEN LEVERINGEN EN DIENSTEN

• 1. Binnen 10 dagen na dagtekening van de bevestiging, is de opdrachtgever een aanbetaling verschuldigd van 25% van de reissom met een minimum van € 200 per equipe of met een minimum van € 100 per persoon / (mede-)reiziger tenzij in de betreffende publicatie anders is aangegeven. Artikel 2 lid 3 is van overeenkomstige toepassing. Indien door een leverancier van reisdiensten een aanbetaling door CCA wordt vereist, dient deze aanbetaling door de opdrachtgever vooraf te worden voldaan. Bij annulering van een reisdienst of dagprogramma door de opdrachtgever, wordt deze aanbetaling niet gerestitueerd.

• 2. De restant betaling moet uiterlijk 6 weken voor vertrek van de reis in het bezit zijn van CCA. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 weken voor vertrek, moet per omgaande de gehele reissom worden voldaan en in ieder geval één dag voor aanvang van de reis in het bezit zijn van CCA. De benodigde reispapieren worden niet eerder dan na ontvangst van de gehele reissom verstuurd dan wel bij vertrek overhandigd.

• 3. Bij niet-tijdige betaling kan na sommatie en na het verstrijken van de in de sommatie gestelde termijn, de overeenkomst door CCA met onmiddellijke ingang worden ontbonden, in welk geval de annuleringskostenregeling zoals gesteld in artikel 10 van toepassing is. Geen sommatie is vereist indien de overeenkomst tot stand gekomen is binnen 6 weken voor vertrek.

ARTIKEL 7: NAGEKOMEN LEVERINGEN EN DIENSTEN

Leveringen en diensten welke niet bij de tot stand gekomen overeenkomst zijn

inbegrepen maar waarvoor na deze totstandkoming opdracht wordt gegeven, worden direct aan de opdrachtgever gefactureerd. Betaling dient per omgaande, in ieder geval voor vertrek, te geschieden. Wijzigingen in het programma ter plaatse dienen direct aan CCA betaald te worden.

ARTIKEL 8: REISSOM

• 1. De geoffreerde reissom geldt per equipe of persoon / (mede-)reiziger, tenzij in het aanbod anders is aangegeven.

• 2. Indien voor of na totstandkoming van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en CCA wordt afgeweken van het aantal personen waarop de prijs per equipe of per persoon is gebaseerd, dan is CCA gerechtigd een nieuwe reissom per equipe of per persoon vast te stellen. Alle overige afwijkingen na totstandkoming van de reisovereenkomst behoeven de nadrukkelijke toestemming van CCA, terwijl CCA in dat geval het recht heeft de extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

• 3. Een geoffreerde c.q. een overeengekomen reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen etc. zoals deze CCA bekend waren ten tijde van het verstrekken van het aanbod.

• 4. CCA behoudt zich het recht voor om de reissom voor of na de totstandkoming van de overeenkomst te verhogen indien zich verhogingen of veranderingen voordoen in prijzen en kostencomponenten als bedoeld in lid 3 en zal de opdrachtgever zodra dit bij hen bekend is hiervan op de hoogte stellen.

• 5. De opdrachtgever heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de opdrachtgever de reissomverhoging afwijst, heeft CCA het recht de overeenkomst op te zeggen.

ARTIKEL 9: GRENSDOCUMENTEN / GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN

• 1. De deelnemers aan de reis dienen bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort (of waar toegestaan een geldige toeristenkaart), een geldig rijbewijs, de eventuele vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, de verzekeringspolis van het (de) voertuig(en) en de bijbehorende groene kaart, de reisverzekering en de (inter-)nationale zorgpas behorende bij de zorgverzekering. Indien toegestaan is om tijdens de reis huis- en gezelschapsdieren mee te nemen, dan dient de (mede-)reiziger in het bezit te zijn van een Europees paspoort voor gezelschapsdieren waarin de inentingsbewijzen vermeld staan alsmede andere gezondheidszaken.

• 2. De opdrachtgever zal zelf bij de betrokken autoriteiten informatie inwinnen betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat CCA dit zal doen. Tijdig voor vertrek zal de opdrachtgever nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

• 3. Indien de opdrachtgever c.q. een (mede-)reiziger niet aan de (voortzetting van) de reis kan deelnemen wegens het ontbreken van enig geldig document of wegens het niet voldoen aan enig voorschrift, dan wel indien ten gevolge van het ontbreken bij de opdrachtgever of (een) (mede-) reiziger(s) van de hier bedoelde documenten, de reis als geheel geen uitvoering of voortgang kan vinden, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de opdrachtgever,

tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat CCA voor het document zou zorg dragen en het ontbreken daarvan aan haar kan worden toegerekend.

ARTIKEL 10: ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

• 1. Indien een reisovereenkomst geheel, d.w.z. voor alle deelnemers aan de reis, wordt geannuleerd door de opdrachtgever, is de opdrachtgever aan CCA de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a. bij annulering tot 4 weken voor de dag van vertrek brengt CCA de door CCA gemaakte onkosten in rekening met een minimumbedrag van € 200.

b. bij annulering van 4-2 weken voor de dag van vertrek: 50% van de reissom.

c. bij annulering binnen 2 weken tot en met de dag van vertrek of later:

100% van de reissom.

De reissom als bedoeld in a), b) en c) omvat mede eventuele toeslagen.

• 2. Indien één (of meer) reiziger(s) behorende tot dezelfde equipe individueel annuleert / annuleren zal CCA de door deze annulering ontstane meerkosten en wijzigingskosten met in achtneming van artikel 4 uit deze voorwaarden in rekening brengen bij de opdrachtgever.

• 3. Indien de leverancier van een overeengekomen reisdienst of dagprogramma een afwijkende regeling van annuleringskosten heeft, geldt deze regeling met voorrang boven de hiervoor genoemde.

ARTIKEL 11: OPZEGGING DOOR CCA (ONTBINDING)

CCA heeft het recht voor of tijdens de reis de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien er zich omstandigheden voordoen of redelijkerwijs zich kunnen voordoen waardoor een ongestoorde uitvoering van de reisovereenkomst niet (meer) kan worden gegarandeerd zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, oorlog, oorlogshandelingen, terrorisme, politieke onrust, natuurrampen, schaarste, ziekte, algemene stakingen e.d., een negatief reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onvoorziene lokale omstandigheden, gewichtige omstandigheden waardoor o.a. de veiligheid van de (mede-)reizigers in het geding is, overmacht, voor (een(onvervangbaar) deel van) de bestemming van de reis, het uitvallen van de reisbegeleider(s) of het niet behalen van het minimum aantal deelnemers. Indien op grond van dit artikel een reis niet kan doorgaan, zal aan de opdrachtgever of aan de (mede-)reiziger(s) het reeds door hem betaalde bedrag worden terugbetaald.

De ontbinding van de reisovereenkomst is definitief na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van CCA aan de opdrachtgever. De reeds betaalde reissom wordt binnen 1 maand aan de opdrachtgever terug betaald echter verminderd met de kosten welke CCA heeft moeten maken als gevolg van deze ontbinding en / of nog verplicht is te betalen aan derden. De opdrachtgever komt door het hierboven bepaalde geen recht op volledige vergoeding van de reeds betaalde reissom toe.

ARTIKEL 12: WIJZIGING DOOR CCA

Indien de dienstverleners, die door CCA bij de uitvoering van de reis worden

ingeschakeld, niet, dan wel niet tijdig in staat zijn de overeengekomen reisdiensten

te verlenen, heeft CCA voor of tijdens de reis het recht de reisovereenkomst te wijzigen. Ook in geval van de genoemde omstandigheden in artikel 11 van deze voorwaarden waardoor voor CCA alsmede voor de ingeschakelde dienstverleners een ongestoorde uitvoering van de overeenkomst niet (meer) kan worden gegarandeerd, heeft CCA het recht om de reisovereenkomst te wijzigen en / of te ontbinden. Indien de reisdienst welke verricht wordt door een derde niet, c.q. niet tijdig dan wel niet behoorlijk, kan worden uitgevoerd, is CCA niet aansprakelijk voor enige schade aan of voor de (mede-)reizigers. Indien in (een deel van) de diensten niet kan worden voorzien zal CCA zich inspannen om passende, alternatieve regelingen te treffen met het oog op de continuering van de reis, echter voor zover daar geen extra kosten voor CCA aan verbonden zijn.

ARTIKEL 13: VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGERS

• 1. De opdrachtgever(s) alsmede de betrokken (mede-) reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door CCA en van de vermeldingen in het huishoudelijk reglement en in de speciale voorwaarden van CCA ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de reisbegeleider van CCA dan wel de maatschappelijke norm aangaande het gedrag van een correcte reiziger.

• 2. De opdrachtgever c.q. reiziger die zodanige hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door CCA van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van CCA in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de reisovereenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever of de betrokken reiziger(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

• 1. Onverminderd het eerder bepaalde is CCA verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.

• 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 19 van deze voorwaarden.

• 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 van dit artikel bedoelde verwachtingen, is CCA verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp CCA bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

a. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen

aan de opdrachtgever en / of de(mede-)reiziger(s); of

b. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden

voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde

die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

c. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die CCA of degene van wiens hulp CCA bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, niet kon voorzien of verhelpen; of

d. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan

overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

• 4. CCA is jegens de opdrachtgever en de (mede-)reizigers in niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 15: UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID

• 1.Wanneer CCA op grond van artikel 14 aansprakelijk is voor de door

de reiziger geleden schade, zal haar aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. CCA aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

• 2. Indien CCA jegens de (mede-)reiziger(s) aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

• 3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van CCA voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste tweemaal de reissom.

• 4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van CCA gelden ook ten behoeve van werknemers en vrijwilligers van CCA als mede eventuele betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een verdrag of wet dit uitsluit.

•5 CCA is jegens de opdrachtgever en de (mede-)reizigers in niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 16: OVERMACHT

In geval van overmacht heeft CCA het recht de reisovereenkomst zonder opzegging en/of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of ten dele te ontbinden zonder dat CCA tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

ARTIKEL 17: RENTE EN INCASSOKOSTEN

Indien niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens CCA is voldaan, is over de hoofdsom een wettelijke rente verschuldigd over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is de opdrachtgever dan gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 150, tenzij dit bedrag in relatie tot de incasso-werkzaamheden onbillijk is.

ARTIKEL 18: ALGEMENE BEPALINGEN

De opdrachtgever vrijwaart CCA voor alle aanspraken van (mede-) reiziger(s) of derden welke het gevolg zijn van handelen of nalaten van opdrachtgever c.q. de betrokken (mede-)reiziger(s).

ARTIKEL 19: KLACHTEN

• 1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij CCA en/of bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij CCA en/of de reisleiding. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de opdrachtgever c.q. reiziger(s) onverwijld contact op te nemen met het kantoor van CCA in Nieuw-Weerdinge. In dit laatste geval worden de communicatiekosten door CCA vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

• 2. Als de tekortkoming nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding of, indien dit onmogelijk is, bij het kantoor van CCA in Nieuw-Weerdinge. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het kantoor van CCA in Nieuw-Weerdinge. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de opdrachtgever van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij CCA te worden ingediend.

ARTIKEL 20: HULP EN BIJSTAND

• 1. CCA zal, met inachtneming van artikelen 11, 12,14 en 15 van de algemene voorwaarden, indien de omstandigheden hiertoe de normale gelegenheid geven, zich inspannen om de (mede-)reiziger(s) hulp en bijstand te verlenen indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de (mede-)reiziger(s) op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van CCA, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met in achtneming van artikel 14 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de (mede-)reiziger(s) is toe te rekenen, is CCA tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de (mede-)reiziger(s).

• 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de (mede-) reiziger(s) op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht(en) hebben wegens omstandigheden die noch aan de (mede-)reiziger(s) noch aan CCA zijn toe te rekenen, draagt een ieder zijn eigen schade. Voor CCA bestaat deze schade o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.

 

Onze contactgegevens:

Cosse Camper Adventure
Drentse Mondenweg 21
7831 JA Nieuw-Weerdinge
Nederland
Telefoon: +31 (0)6-51609306
Klik hier voor email

Vindt ons op de kaart

Onze openingstijden:

Maandag 09.00 - 18.00 uur
Dinsdag 09.00 - 18.00 uur
Woensdag 09.00 - 18.00 uur
Donderdag 09.00 - 18.00 uur
Vrijdag 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Zondag gesloten